ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดแก้วจันทราราม

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดแก้วจันทรารามเดิมเป็นโรงเรียนประชาบาล  ชื่อ  โรงเรียนประชาบาลตำบลโคกสำโรง 8 ”  เป็นโรงเรียนที่แยกมาจากโรงเรียนประชาบาลบ้านโคกสำโรง 1  มาเรียนที่ศาลาการเปรียญวัดแก้วจันทราราม  มีนักเรียนประมาณ  200  คน  ต่อมาได้ของตั้งเป็นโรงเรียนอิสระและได้ชื่อว่า  โรงเรียนประชาบาลตำบลโคกสำโรง 8 วัดแก้วจันทราราม   ผู้บริหารโรงเรียนคนแรกคือ  นายสนั่น  ทองเดชะ  และมีครูน้อยรวม  5  คน  ปฏิบัติหน้าที่เรื่อยมา  ผู้บริหารคนต่อมาคือ  นายสำราญ  บุญขำ  ทางราชการได้สร้างอาคารถาวร  4  ห้องเรียน  ในที่ดินของวัดทางด้านทิศตะวันตกของวัดและยังมีนักเรียนบางชั้นยังอาศัยเรียนอยู่ในศาลาการเปรียญ

                ปี พ.. 2506  เทศบาลตำบลโคกสำโรงจัดการศึกษาเองจึงรับโอนโรงเรียนและทรัพย์สินบุคลากรให้เทศบาลดำเนินการจัดการศึกษา  มีครูสมัครใจของโอนตามมาอยู่  4  คน  ผู้บริหารคนต่อมาคือ  นายถวัลย์  แสงปานแก้ว  ต่อมาปี พ.. 2507  เทศบาลได้บรรจุแต่งตั้งครูของตนเอง  ได้ดำเนินการจัดการศึกษาภายในการควบคุมดูแลของเทศบาล  กรมการปกครอง  ใช้หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  มีเอกลักษณ์ของเทศบาล  คือ  .2  ต่อมาได้ต่อเติมอาคารเรียนเป็น  12  ห้องเรียน  ได้ขยายพื้นที่กั้นอาณาเขตจากวัดแก้วให้ใช้เป็นสถานศึกษา  จำนวน  6  ไร่  3  งาน  มีนักเรียนประมาณ  300  คน

                ต่อมา  .. 2514  เทศบาลได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเพิ่มเติมเป็นตึก  2  ชั้น  มี  4  ห้องเรียน  ราคา  259,200  บาท  ในปี พ.. 2519  ได้ย้ายหัวหน้าสถานศึกษามาสับเปลี่ยน  คือ 

นายพิศิษฐ์  ใจเจริญ  ต่อมาปี พ.. 2520  ได้ต่อเติมอาคารตึกอีก  6  ห้องเรียน  ราคา  542,232  บาท  เป็นอาคาร  2  ชั้น  รวมเป็น  10  ห้องเรียน  ปัจจุบันใช้เป็นอาคารเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3

                อาคารเรียนไม้หลังเก่าชั้นเดียวหลังเดิมได้ทะลุฝาออกเป็นห้องประชุมและเป็นห้องรับประทานอาหารของนักเรียน  และใช้เป็นสถานที่เรียนของหน่วยการศึกษานอกโรงเรียนเคลื่อนที่ด้วย  เพื่อให้เปิดสอนฝึกฝนอาชีพระยะสั้น  เมื่อฝึกฝนอาชีพย้ายไปได้ใช้อาคารหลังเก่านี้เป็นอาคารเรียนชั้นปฐมวัย  ห้องสมุดและห้องนันทนาการ  เมื่อถึงปี พ.. 2521  ได้รื้ออาคารไม้หลังนี้  เพราะทรุดโทรมไม่สามารถซ่อมแซมได้

                .. 2520  ได้สร้างอาคารเรียนหลังที่ 2  เป็นอาคารเรียนไม้  2  ชั้น  8  ห้องเรียน  ราคา  690,000  บาท  ทดแทนอาคารหลังเก่าที่รื้อออกไป ต่อมา พ.ศ.2539 ได้รื้ออาคารนี้ เพื่อสร้างอาคารใหม่

                ปี พ.. 2526  เทศบาลได้ใช้งบประมาณสร้างบ้านพักครู  1  หลัง  สร้างรั้วโรงเรียนเป็นคอนกรีตทางด้านทิศเหนือและตะวันออก  ปี พ.. 2527  ได้เปลี่ยนผู้บริหารคนใหม่เป็น

นายถวัลย์  แสงปานแก้ว  มาเป็นครูใหญ่อีกครั้งหนึ่ง  มีครูทั้งหมด  21  คน  มีนักเรียน  326  คน  มีนักเรียนปฐมวัย  25  คน

                ปี พ.. 2530  นายถวัลย์  แสงปานแก้ว  ครูใหญ่ปลดเกษียณราชการ  เทศบาลได้แต่งตั้ง       นายธนิศร์  เครือแก้ว  มารักษาการแทนครูใหญ่อยู่  4  เดือน  เมื่อถึงวันที่  1  กุมภาพันธ์  2531 

เทศบาลจึงได้ย้ายนางจันทนี  รักไทย  มาเป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนเทศบาล 2 วัดแก้วจันทราราม 

มีครูทั้งหมด  22  คน  มีนักเรียน  377  คน

                ปี พ.. 2539  เทศบาลได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนเป็นตึก  12  ห้องเรียน  1  หลัง  ราคา  4,600,000  บาท  และได้งบสร้างรั้วคอนกรีต  ประตูและป้ายชื่อโรงเรียนทางทิศตะวันตก  ราคา  360,000 บาท  และในปี พ.. 2539  นี้  ได้มีการย้ายสับเปลี่ยนหัวหน้าสถานศึกษา  คือ  นางจันทนี  รักไทย  ผู้อำนวยการระดับ 8  โรงเรียนเทศบาล 2 วัดแก้วจันทราราม  ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนระดับ 8  โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโคกสำโรง  และให้นายชาญ  ไทยรัตน์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโคกสำโรงมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนระดับ 7  โรงเรียนเทศบาล 2 วัดแก้วจันทราราม  แทนตั้งแต่วันที่  10  เมษายน  2539  จนถึงปัจจุบัน

                ปี พ.ศ. 2541 ได้งบประมารก่อสร้างอาคารโรงอาหาร 1 หลัง โดยรื้อบ้านพักครูออกเพื่อปรับภูมิทัศน์ และใช้พื้นที่ก่อสร้างโรงอาหาร เป็นอาคารตึกไม่ยกพื้นอาคารโล่ง มีห้องเตรียมอาหาร 1 ห้อง และสร้างส้วมนักเรียน 1 หลัง 10 ที่ ใช้เป็นห้องส้วมนักเรียน 1 หลัง 10 ที่ ใช้เป็นห้องส้วมสำหรับนักเรียนอนุบาล

                กรกฎาคม 2544 ได้สร้างอาคารเรียนตึก 3 ชั้น 9 ห้องเรียน โดยต่อเติมอาคารตึกหลังเดิมไปทางทิศตะวันตก ด้วยงบประมาณ 400,000 บาท รวมเป็นอาคาร 3 ชั้น 21 ห้องเรียน (อาคารเฟื่องฟ้า)

                ปี พ.ศ. 2545 ได้งบปรับปรุงสนามถมดิน และท่อระบายน้ำ ถนนพื้นซีเมนต์ หน้าอาคาร เป็นเงิน 1,900,000 บาท

                วันที่ 10 มิถุนายน 2546 สร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. โดยรื้ออาคารอเนกประสงค์ อาคารได้หลังเก่าสร้างตรงที่เดิม เป็นเงิน 4,130,000 บาท

                ปีการศึกษา 2547 นักเรียนอนุบาล 292 คน ครู 9 คน ย้ายไปอยู่ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลโคกสำโรงที่เปิดทำการใหม่ ณ หนองไก่เถื่อน ย้ายครูพหล  บุญนำมา ครู ค.ศ. 2 ไปรักษาการผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลโคกสำโรง จำนวนนักเรียน จึงลดลงจาก 856 คน เหลือ 579 คน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดแก้วจันทราราม จึงเหลือการเปิดสอนตั้งแต่ชั้น ป.1-ป.6 เท่านั้น

                วันที่ 18 สิงหาคม 2547 ได้งบสร้างส้วมนักเรียนขนาด 10 ที่ เป็นเงิน 379,500 บาท ทางด้านทิศตะวันตกของโรงอาหาร

                ปีการศึกษา 2549 เริ่มเปิดสอนขยายโอกาสชั้นมัธยมจำนวน 1 ห้อง มีนักเรียนมัธยม 42 คน นักเรียน ชั้นป.1-ม.1 มี 587 คน

                วันที่ 7 กันยายน 2549 ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ คสล. ระหว่างโรงอาหารและอาคารอเนกประสงค์ พื้นที่ 752 ตารางเมตร ความหนา .15 เมตร งบประมารค่าก่อสร้าง 374,000 บาท

                วันที่ 16 กันยายน 2549 สร้างอาคารเรียน คสล. 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (อาคารลีลาวดี) ค่าก่อสร้าง 6,482,000 บาท

                วันที่ 27 กันยายน 2549 สร้างโครงเหล็กหลังคา Metal Sheet คลุมลาน คสล. ระหว่างโรงอาหารและอาคารอเนกประสงค์ งบประมาณ 1,054,700 บาท

                 พ.ศ. 2551  ทำการเปิดสอนช่วงชั้นที่ 1 ถึง ช่วงชั้นที่ 3 (ป.1-ม.3) มีนักเรียนชั้นประถมศึกษา 550 คน ชั้นมัธยมศึกษา 190 คน รวม 740 คน ครู 29 คน โดยมี นายชาญ  ไทยรัตน์ เป็นผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ  และนายศิลป์ชัย   ประภาศิลป์   เป็นรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

                พ.ศ. 2552 นายศิลป์ชัย  ประภาศิลป์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้โอนย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโคกสำโรง โดยมีนายพหล บุญนำมา มาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม แทน และในวันที่ 30 กันยายน 2552 ผู้อำนวยการ นายชาญ  ไทยรัตน์  ได้เกษียณอายุราชการ นายพหล บุญนำมา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

                เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2553 นายศิลป์ชัย ประภาศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโคกสำโรง ได้สับเปลี่ยนกับ นางประสาทพร  จิรัฎฐิติกาล  ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม   โดยนายศิลป์ชัย ประภาศิลป์ มาปฏิบัติหน้าที่ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม และให้นางประสาทพร  จิรัฎฐิติกาล ปฏิบัติหน้าที่ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโคกสำโรง แทน จนถึงปัจจุบัน