วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม มุ่งมั่นพัฒนาให้นักเรียนเป็นคนเก่ง และดี อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข