พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม ได้กำหนดขอบเขตบทบาทหน้าที่หลักที่จำเป็นต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ ดังนี้

1.  จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา

2.  ส่งเสริมการบริหารแบบมีส่วนร่วม

3.  พัฒนาแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย เอื้อต่อการเรียนรู้

     4.  ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย และความสามัคคี

     5.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาสถานศึกษา

     6.  น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการกับการเรียนรู้