คณะผู้บริหาร

อมรรัตน์ อิงคนินันท์
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวเยาวภา พิทักษ์กิจวัฒนา
ศึกษานิเทศก์