กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางชฎากานต์ เจริญอินทร์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางฉวีวรรณ เพาะปลูก
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวกนกทิพย์ รูโปบล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางประภาพรรณ จันทร์วิเศษ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวสุภาพร รักษากลาง
ครู คศ.1

นายสมจิตร เนียมประเสริฐ
ครูจ้างสอน