กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวสุภาพร รักษากลาง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางฉวีวรรณ เพาะปลูก
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวกนกทิพย์ รูโปบล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางประภาพรรณ จันทร์วิเศษ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวน้ำฝน กระมล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวเพลินพิศ มากทอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นายสมจิตร เนียมประเสริฐ
ครูจ้างสอน