กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางชฎากานต์ เจริญอินทร์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางฉวีวรรณ เพาะปลูก
ครู คศ.3

นางสาวกนกทิพย์ รูโปบล
ครู คศ.3

นางประภาพรรณ จันทร์วิเศษ
ครู คศ.3

นางสาวสุภาพร รักษากลาง
ครู คศ.1

นายสมจิตร เนียมประเสริฐ
ครูจ้างสอน