กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายขจร ทองไทย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางพวงทอง พงศ์ภราดร
ครู คศ.3

นางสาวจิราภรณ์ สายทอง
ครู คศ.2

นางสาวขวัญฤทัย บุณยรัตน์วณิช
ครู คศ.2

นางสาวฉัตรนริน เดชคง
ครูจ้างสอน

นางสาวภคพร อินทร์นา
ครูจ้างสอน