กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวขวัญฤทัย บุณยรัตน์วณิช
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายขจร ทองไทย
ครู คศ.3

นายกฤษฎา เนื้อเทศ
ครู คศ.3

นางสาววรรณ์เพ็ญ อินพะราม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวฉัตรนริน เดชคง
ครูจ้างสอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวกัญญาณัฐ เลิศอารีรักษ์
ครูจ้างสอน