กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวณัฐพร เจริญมา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวสุภาสินี จันทะพัน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นายสิทธิชัย วงค์สถิตจิรกาล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางอนงค์นาฎ พลพิมพ์
ครู คศ.3