กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางอนงค์นาฎ พลพิมพ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางผ่องศรี พวงภู่
ครู คศ.3

นางสาวณัฐพร เจริญมา
ครู คศ.1

นางสาวสุภาสินี จันทะพัน
ครู คศ.1

นายสิทธิชัย วงค์สถิตจิรกาล
ครู คศ.3