กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางอนงค์นาฎ พลพิมพ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางผ่องศรี พวงภู่
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวณัฐพร เจริญมา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวสุภาสินี จันทะพัน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นายสิทธิชัย วงค์สถิตจิรกาล
ครู คศ.3