กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวนิสา แก้วบุตร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวกมลพร โพธิ์ช่วย
ครู คศ.3

นายก่อเกียรติ พุฒหอม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวเกณิกา สุขสบาย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางพนาพร เถื่อนม่วง
ครู คศ.1

นางสาวขวัญฤดี อาจวิชัย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาววดี โคประยูรณ์
ครูจ้างสอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3