กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายก่อเกียรติ พุฒหอม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางเกตุชฎา สร้อยน้อย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวกมลพร โพธิ์ช่วย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวนิสา แก้วบุตร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3