กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอัครัช อุกอาจ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวบังอร คล้อยตาม
ครู คศ.2

นางกมลวรรณ จันทร์แปลง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2