กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวบังอร คล้อยตาม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางกมลวรรณ จันทร์แปลง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นายอัครัช อุกอาจ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวชรัญดา ต่ายโต
ครูจ้างสอน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2