กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวพรสรรค์ แสงจันทร์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวเนาวนิตย์ กฤษอาคม
ครู คศ.3

นายพัชรพล เรียงเงิน
ครูจ้างสอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นายจิรวัฒน์ ศรีสุวรรณ์
ครูจ้างสอน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1