กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวพรสรรค์ แสงจันทร์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวชญาภัช สุขสบาย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวยุพาพรรณ เพ็ชรไพฑูรย์
ครูจ้างสอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวเนาวนิตย์ กฤษอาคม
ครู คศ.1