กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางกิตติมา สุขมา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางอรุณี มณีผ่อง
ครูจ้างสอน

นายสุพัฒน์ เจือจุล
ครู คศ.1

นางอังอร แสวานี
ครู คศ.1