กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางกิตติมา สุขมา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางอรุณี มณีผ่อง
ครูจ้างสอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นายสุพัฒน์ เจือจุล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางอังอร แสวานี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1