กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

สวลี นามเชื้อ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาววิไล แผ่เจริญเมตตา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นายเลอสรรค์ วรปัญญา
ครูจ้างสอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2