กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

สวลี นามเชื้อ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาววิไล แผ่เจริญเมตตา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวเพ็ญสุภา พึ่งพิง
ครูจ้างสอน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวประกายกาล พานทอง
ครูจ้างสอน

นางสาวกนกภรณ์ สมบูรณ์
ครูจ้างสอน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1