คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพรทิพย์ ขวัญมา
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 083-1575939
ชื่อ-นามสกุล : นางนิสา ร่มจำปา
ตำแหน่ง : รองประธานคณะกรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 081-7945023
ชื่อ-นามสกุล : นางขนิษฐา ทองมี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ปกครอง
เบอร์โทร : 089-3475350
ชื่อ-นามสกุล : นายขจร ทองไทย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ครู
เบอร์โทร : 090-9844810
ชื่อ-นามสกุล : นายวิจิตร ถนอมพงษ์ชาติ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ชุมชน
เบอร์โทร : 086-1281286
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญช่วย รอบกิจ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : อปท.
เบอร์โทร : 083-4554115
ชื่อ-นามสกุล : นายวรวัฒน์ ศรีจำปา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ศิษย์เก่า
เบอร์โทร : 081-2689719
ชื่อ-นามสกุล : พระครูสุนทรวิริยคุณ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : พระสงฆ์
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระครูรัตนจันทราภิรมย์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : พระสงฆ์
เบอร์โทร : 086-6658473
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรสิงห์ วงค์ภักดี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 081-4441909
ชื่อ-นามสกุล : นายชาญ ไทยรัตน์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 081-9481325
ชื่อ-นามสกุล : นางจรินทร์ บุญนำมา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 036-441082
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุรีย์รัตน์ วรปัญญา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 081-5704651
ชื่อ-นามสกุล : นายสามารถ ไทยรัตน์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 081-9213124
ชื่อ-นามสกุล : นายศิลป์ชัย ประภาศิลป์
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ตัวแทนจาก : ครู
เบอร์โทร : 085-0729903